5 результатів промо на Facebook

Що означають ці загадкові колонки в аналітиці?

1. Results.

Скільки взаємодій з рекламою уже відбулося.

2. Reach.

Охоплення.

3. Impressions.

Враження.

4. Cost Per Result.

Ціна за результат.

5. Amount Spent.

Витрачений бюджет.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах