Facebook Pixel: що це, навіщо і 4 кроки до налаштування

Це дозволить показувати вашу рекламу тим, кому вона дійсно цікава

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store