Facebook Pixel: що це, навіщо і 4 кроки до налаштування

Це дозволить показувати вашу рекламу тим, кому вона дійсно цікава

  1. Як створити Facebook Pixel?

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах