Facebook розробляє сервіс, який коротко переказуватиме новини

Крім того, він зможе робити аудіоверсію матеріалів. Здається, читати більше не доведеться

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store