9 ідей для конкурсів, які зайдуть і аудиторії, і рекламодавцю

“Попелюшка йде на бал”

“Краща закохана пара”

“Найважливіша жінка у моєму житті“

“Зустрічаємо весну у вишиванках”

“Найкраще весільне фото“

“Мій малюк — новорічний герой“

“Березневі коти”

“Намалюй свою “Казкову країну”

“Квітка серед квітів”

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів