9 форматів, ідей і тем для матеріалів та реклами, які можна запозичити з Редакційних батлів

Небанальні теми

Ілюстрація до матеріалу Конотоп.City
Запорожець з Чорткова. Фото Любомира Габруського для Чортків.City
Електрокар із Бара. Фото Іринаи Рудик-Малої для БарNews.City

Мультимедійні інструменти

Рекламні формати

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

Racial Microaggression

Devatatma Himalay — Probodhkumar Sanyal । English Translations

RebellionBase Announcements

Self-Control or Self-Controlled?