9 типових помилок в заголовках локальних медіа

Якщо ви хочете, щоб ваші матеріали чіпляли читача, не використовуйте у заголовках:

Слова на кшталт: “шок”, “сенсація”, “скандал”, “не повірите, що було далі” і тд. Так, це може читачів змусити клікнути на матеріал, але подібний заголовок точно не для авторитетного, сучасного і незалежного міського видання.

І наостанок. Типові структури заголовків для міських видань

Їх активно використовують видання БЖ, The Village, bit.ua та Meduza.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах