8 лайфхаків від Марічки Паплаускайте, як створити художній репортаж

  1. Не починайте текст з вокзалу. Нікому не цікаво, як ви шукали теми чи героя. Цікаво лише те, що ви знайшли.
Марічка Паплаускайте розказала колегам з локальних медіа, як створити якісний художній репортаж
  • Конфлікт
  • Сильна історія і фактурні герої
  • Сюжет і драматургічна композиція
  • Ефект присутності (описи, діалоги, деталі)
  • Проста, красива мова
  • Запишіть перші асоціації
  • Грайте словами. Іронія та гра слів роблять заголовки ефективнішими
  • Спробуйте коротко узагальнити сказане у тексті
  • Поставте питання, відповідь на яке дає текст
Редакторка The Ukrainians про одну з головних помилок репортерів-початківців

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів