6 секретів, які допоможуть зняти якісне відео

Розповідаємо про налаштування світла, особливості поведінки у кадрі і не лише.

Image for post
Image for post

Звук

Композиція

Image for post
Image for post

Світло

Стабілізація

Налаштування

Поведінка

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store