6 контентних проєктів, у яких редакції мережі The City брали участь у 2020-му

Розкриваємо деталі проєктів, які реалізувати окремо командам було б не під силу. І розповідаємо про переваги такого партнерства

Загалом редакції підготували 8 медіасеріалів на різні теми
Головний редактор газети “Наше слово” у Мені з спецвипуском
Учасниці проєкту Свои.City “Голоси не на продаж”

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах