5 способів, як журналіст може (і має) просувати власні тексти

Ділиться Ганна Курцановська зі Свої.City

Спосіб 1: Обережно, анонси. Та як краще постити текст у Facebook

Спосіб 2: Більше, більше сторіз

Спосіб 3. Взаємодія з героями

Спосіб 4. Тематичні/регіональні групи

Спосіб 5. Повернення до історій

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах