П’ять редакцій The City експериментували з відео. Наприклад, знімали пенсіонерів, які дивляться кліпи MARUV

  • мотивація та креативність цілком може замінити досвід.
  • робити гарний відеоконтент на локальному рівні — можна, і навіть потрібно.
  • люди хочуть дивитися якісний локальний контент, а краще локальних журналістів його ніхто не зробить.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів