5 прогнозів для локальних медіа на 2019 рік

Виходити за межі звичного і ризикувати

Шукати альтернативні шляхи фінансування

Звертати увагу на оточення

Бути корисними

Визнати, що експерти знають далеко не все

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

Wono the new revolution for freelancing

A puppy for Hanukkah

Drop the pressure!

Alternatives to Incarceration: NBRJC Launches Campaign to Fight Mass-Incarceration