5 типових питань редактора про Google Analytics

Навіщо мені підключати сайт до аналітики?

  • відстежити тренди: дізнатися про поведінку користувачів на вашому сайті не конкретного користувача, а всіх;
  • отримати дані за конкретний період за своєю вибіркою, особливо важливі для рекламодавця;
  • дізнатися, хто, коли, протягом якого часу, з яких пристроїв дивиться ваш сайт;
  • визначити, які сторінки користуються популярністю;
  • зрозуміти, звідки користувачі приходять на ваш сайт і чому йдуть.

Я вперше зайшов в Google Analytics, і тут одні цифри. Що дивитися?

І як мені “виміряти” свою аудиторію?

Дані сайту Попасная.City

Тепер я знаю, скільки людей читають мій сайт. Але хто вони?

Дані сайту Волноваха.City
Дані сайту Сватове.Сity

Але як це вплине на мою роботу?

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

Part I: The problem with product data in e-commerce

Delivery time Prediction System

Data Management and Visualization Week-2 Assignment

Data Storytelling