5 ознак того, що редактор працював лівою ногою

Не робіть так. Ніколи
  1. Копіюйте текст в адмінку через Ctrl+V+Shift
  2. Виділіть текст, який скопіювали, і натисніть кнопку “Очистити форматування” на панелі інструментів в адмінці. Зазвичай, ця кнопка виглядає як літера Т з хрестиком поряд.
Слова “системи Електронного здоров’я” — лінк на сайт цього сервісу

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах