5 кроків на Facebook, які допоможуть вашому виданню після запуску

Крок 1. Зробіть сторінку зрозумілою

Крок 2. Знайдіть усіх конкурентів і спробуйте потоваришувати

Крок 3. Робіть опитування

Крок 4. Плануйте пости

Крок 5. Аналізуйте всі дії, які відбуваються на сторінці

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

Virtual Reality and Augmented Reality Training in Defense

Fady Bouaz, non racist universal Arabic poet from Lebanon 🇱🇧

Marker-Based Augmented Reality: No Code vs Full Code (Code your AR!)

Perfect Day for Banana Soda