4 типові помилки верстки, які майже гарантовано знайдете в районних газетах

Фото врізаються у текст, що критично погано. А ще забагато кольорів, кольорових плашок і фонів (про ці гріхи — нижче)
Текст “Спершу натисніть круглу кнопку, потім…” сприймається значно легше у вигляді візуальної інструкції. Слайд із презентації ольги Павленко
Медіа конкурують з естетикою Instagram. І не мають права поступатися. Слайд із презентації Лєри Лауди
Ось так не треба. Забагато кольорів, які розфокусовують
Данська газета Politiken, слайд із презентації Ольги Павленко

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів