Хочу розповісти про свій заклад на міському сайті. Що можете запропонувати?

Промо закладу через історію власника

Тест

Рейтинг

Конкурс

Гра

Кулінарний блог

Пояснюємо на пальцях (міфи та факти)

Брендування головної сторінки сайту чи окремого матеріалу

Список або огляд

Розміщення у розділі “Афіша”

Спонсорство спецпроекту

Відео для соцмереж

Читайте також:

Хто він — менеджер з реклами для регіональних медіа — і як його знайти

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів