Як та навіщо перетворити особистий профіль на офіційну сторінку видання у Facebook

Обіцяємо, ніяких складних схем не буде

Три прості кроки:

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store