Як писати заголовки: три поради ледачим і тим, у кого завжди горить дедлайн

Image for post
Image for post

Виділіть усе цікаве жирним шрифтом

Що? Де? Коли?

Написати десять «поганих» заголовків

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store