Як налаштувати PUSH-сповіщення на сайті

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Як працює

Як налаштувати

Image for post
Image for post

Як робити розсилку

Image for post
Image for post

Наскільки це ефективно

Image for post
Image for post

Висновки

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store