Як створити ефективний рекламний банер: 5 порад редакціям

Не робіть так. І пам’ятайте, що банер — це не те ж саме, що рекламне оголошення у газеті
Кілька послідовних слайдів одного банера
Ок
Не ок

Шаблон технічного завдання (ТЗ) для дизайнера

  • Формат: розміри банера для десктопної та мобільної версій сайту
  • Тип: статичний (одне незмінне зображення), динамічний (кілька зображень, які послідовно змінюють один одного), анімований (має рухомі об’єкти або інші ефекти)
  • Кількість слайдів (для динамічних та анімованих банерів): кількість картинок, які будуть змінюватися
  • Посилання: лінк на який веде банер (це може бути сайт компанії, сторінка у соціальних мережах, публікація про них тощо)
  • Стилістика (не обов’язково): кольори, шрифти, побажання щодо того, як має виглядати банер, що на ньому обов’язково має або не має бути
  • Тексти слайдів (що буде написано на банері)

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

CS373 Spring 2022 Week 10: Nathaniel Nemenzo

CS373 Spring 2022: Vibhuti Sharma Week 3

CS373 Spring 2022: Elliot Sims

cs371p Spring 2022 Week 14: Badr Belhiti