Як за допомогою конкурсів залучити першу тисячу відвідувачів на міський портал

Приклади конкурсів

Міс Інтернет-симпатія

Найвпливовіша жінка Біляївської громади

Пані Біляївка-online

Весеннее настроение

Березневі котики»: фотоконкурс на найкращого пухнастика Калуша

Фотоконкурс дітей у новорічних костюмах

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів