Що я побачила в редакціях німецьких медіа: 4 видання та їхні концепції

Kippe: глянцевий журнал для безхатьок

Tagesspiegel: видання для тих, хто хоче знати, чому все відбувається саме так

Журнал Kreuzer, потрапити на шпальти якого престижно

Сайт netzpolitik.org виріс з проекту-хобі для захисту прав населення

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів