Що спільного у розділу «Досьє» сайтів The City з платформою для знайомств Тinder

Що таке «свайпить»?

Так що, ви пропонуєте читачам сайтів ходити на побачення з місцевими депутатами?

І про що можна дізнатися з свайпів-досьє?

Приклади сторінок свайпів

А який сенс у цьому?

Як це виглядає?

На інших сайтах, які не входять у мережу TheCity, можна створювати свайпи?

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів