Шукаємо редакторів та партнерів для створення медіа в регіонах

  1. Доступ до місцевих новин під час війни — це про безпеку. Журналісти з локального медіа краще розуміють контекст та можуть доступно та оперативно пояснити важливе в умовах війни.
  2. Міські медіа — це зв’язок з тим місцем, яке ти завжди називатимеш домом.
  3. Міські медіа — це про близькість до аудиторії. Вони легко будують навколо себе власну спільноту та розуміють її.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах