Чому не варто економити на рекламі під час кризи та як переконати в цьому клієнта

Якщо перед тобою стоїть вибір: «піти в мінус» або скоротити витрати на рекламу, що ти обереш?

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store