Чому локальним медіа потрібні круті спецпроекти

Як не боятися вийти із зони комфорту і робити те, що раніше ніхто не пропонував на місцевому медіаринку

Лайв-спецпроект на Конотоп.City “Підкачатися за 90 днів”

Як з’явилась ідея

Як реалізували

Такою була середина проекту

Що отримали в результаті

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах