Хто він — менеджер з реклами для регіональних медіа — і як його знайти

Лайфхаки та (болісний) досвід

Кого шукати? Редактори сайтів The City — про ідеального рекламного менеджера

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах