#Такнетреба. У відповідності з/згідно чомусь

  • відповідно + до + іменник у родовому відмінку (відповідно до плану)
  • згідно + з + іменник в орудному відмінку (згідно з планом)

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

DockerCon 2022: What I learned?

Why I Love PyCharm Professional IDE

01. Breaking the Surface.

Inner Conflictions