#Такнетреба. У відповідності з/згідно чомусь

У рубриці #Такнетреба ми розглядаємо типові редакторські помилки. І радимо, як їх усунути.

Не вживайте у текстах фрази “у відповідності з/згідно чомусь”. Це неправильні прийменникові сполуки, які є калькою російських виразів “в соответствии с” та “согласно чему”.

В українській мові правильними є лише наступні взаємозамінні комбінації:

  • відповідно + до + іменник у родовому відмінку (відповідно до плану)
  • згідно + з + іменник в орудному відмінку (згідно з планом)

Вживання цих виразів з іншими прийменниками буде помилкою, так само як і використання після “згідно” іменника у давальному чи родовому відмінку.

До речі, для засвідчення копій документів відповідником російському виразу “с подлинным верно” буде “з оригіналом згідно”. А от “копія вірна” є неправильним варіантом.

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store