#Такнетреба. У відповідності з/згідно чомусь

У рубриці #Такнетреба ми розглядаємо типові редакторські помилки. І радимо, як їх усунути.

Не вживайте у текстах фрази “у відповідності з/згідно чомусь”. Це неправильні прийменникові сполуки, які є калькою російських виразів “в соответствии с” та “согласно чему”.

В українській мові правильними є лише наступні взаємозамінні комбінації:

  • відповідно + до + іменник у родовому відмінку (відповідно до плану)
  • згідно + з + іменник в орудному відмінку (згідно з планом)

Вживання цих виразів з іншими прийменниками буде помилкою, так само як і використання після “згідно” іменника у давальному чи родовому відмінку.

До речі, для засвідчення копій документів відповідником російському виразу “с подлинным верно” буде “з оригіналом згідно”. А от “копія вірна” є неправильним варіантом.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах