#Такнетреба. Прикметник “даний”

У рубриці #Такнетреба ми розглядаємо типові редакторські помилки. І радимо, як їх усунути.

Не вживайте у текстах слово “даний”. Це канцеляризм і калька з російської мови. Його необхідно замінити займенниками “цей, такий” або ж прикметниками “заданий, пропонований”.

Слово “даний” доцільно вживати у двох випадках:

  • якщо це іменник (персональні дані)
  • якщо це пасивний дієприкметник від дієслова дати (приміром, “Богом даний талант”)

Шукайте правильні відповідники російським словосполученням:

  • дані умови — такі/задані умови
  • на даний момент — наразі
  • у даному випадку — у цьому випадку
  • дана стаття — ця стаття.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах