#Такнетреба. Прикметник “даний”

  • якщо це іменник (персональні дані)
  • якщо це пасивний дієприкметник від дієслова дати (приміром, “Богом даний талант”)
  • дані умови — такі/задані умови
  • на даний момент — наразі
  • у даному випадку — у цьому випадку
  • дана стаття — ця стаття.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів