#Такнетреба. Дієслово “приймати”

 • брати — приймати гроші;
 • одержувати — приймати подарунок;
 • зарахувати до установи — приймати до школи;
 • пригощати, давати притулок — приймати офіційну делегацію;
 • забирати — прийняти драбину.
 • принять участи — брати участь;
 • принять сторону — стати на бік;
 • принять решение/закон — ухвалити рішення/закон;
 • принять постановление — постановити;
 • принять меры — вжити заходів;
 • принять во внимание — взяти до уваги;
 • принять в шутку — сприйняти як жарт;
 • принимать близко к сердцу—брати до серця.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів