Скільки живе новинний привід і що з цим робити

Новинний привід викликає інтерес аудиторії протягом 7 днів — потім його місце займає інша тема

Декілька цікавих висновків із дослідження

Що з цим робити

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах