П’ять перемог і одна з половиною «зрада» в проекті розвитку локальних медіа «Або»

Коротко про п’ять перемог

Редакції двічі збиралися на тренінг у Києві і мали змогу отримати поради від досвідчених експертів з відомих онлайн-медіа. На світлині — Дарина Шевченко, яка розбирає тексти редакцій на відповідність стандартам

Довго про одну з половиною «зраду»

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів