Полтавський «Зміст»: 8 слайдів з презентації, як регіональне ЗМІ створює зміни

Структура

Соціальні проекти

Перший мурал у Полтаві

Роль у соціальних проектах покупців кави та книжок

Команда

Цілі команди

Читайте також:

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів