Конференція, форум, хакатон: як отримати від участі максимум

Фото: Alena Agadjikova
Конференцію Unlock влаштували у відкритому просторі Kasárna Karlín, який облаштували на території колишніх військових казарм. Фото: Unlock 2019
Фото: Unlock 2019

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів