Навіщо ми створили внутрішній редактор верстки матеріалів на платформі The City

Що це таке?

  • фото-блоки
  • списки
  • блоки з коментарями і цитатами
  • блоки для продажу товарів
Приклад блоку для товарів

Чому це зручно?

Чому важливо?

Яка є альтернатива внутрішнім системам верстки?

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів