#ДеГроші: Простий шаблон для створення бази рекламодавців. І поради щодо роботи з нею

  • підприємців, які вже давали рекламу у вашій газеті або на сайті
  • всіх тих, дає рекламу у виданнях-конкурентах — міських і районних
  • контакти тих, дають рекламу на білбордах, сітілайтах і навіть звичайних оголошеннях на стовпах, хто роздають на вулицях рекламні листівки
  • решту місцевих підприємців, які ще ніде не рекламувалися
  • тих, хто рекламується в медіа сусідніх міст і кого потенційно може зацікавити ваша аудиторія

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів