Англомовний сайт The Correspondent припиняє роботу. На його запуск зібрали $2,6 млн

Видання проіснувало півтора року і 31 грудня припинить роботу. Усе через фінансові труднощі

Фото: niemanlab.org

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store